Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Quy định giao dịch chứng khoán tại sàn HNX

Chia sẻ:

1. Loại chứng khoán được giao dịch

Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu doanh nghiệp đã được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2. Thời gian giao dịch

Từ 9h00 đến 15h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định của Bộ Luật Lao Động hoặc quyết định của UBCKNN.

Kết cấu phiên GD Phương thức GD Loại lệnh
Phiên sáng 9h00 – 11h30 Khớp lệnh liên tục LO; MTL; MOK; MAK
9h00 – 11h30 GD thỏa thuận Thỏa thuận
Nghỉ trưa 11h30 – 13h00
Phiên chiều 13h00 – 14h30 Khớp lệnh liên tục LO; MTL; MOK; MAK
14h30 – 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC; LO
14h45 – 15h00 Khớp lệnh sau giờ PLO
13h00 – 15h00 Giao dịch thỏa thuận Thỏa thuận
Thị trường đóng cửa 15h00

3. Nguyên tắc khớp lệnh

– Ưu tiên về giá

– Ưu tiên về thời gian

4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá

  4.1 Đơn vị giao dịch

– Giao dịch khớp lệnh:

+ Đối với giao dịch lô chẵn là : 100 cố phiếu /trái phiếu+ Đối với giao dịch lô lẻ là : 1-99 cổ phiếu được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

– Giao dịch thỏa thuận: từ 5.000 cổ phiếu trở lên, không quy định đơn vị giao dịch đối với trái phiếu

– Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

   4.2 Đơn vị yết giá:

Đơn vị 100 VNĐ với giao dịch báo giá thông thường của cổ phiếu.

Trái phiếu và giao dịch thỏa thuận: không quy định đơn vị yết giá.

5. Biên độ dao động giá

– Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư: ± 10% so với giá tham chiếu

+  Giá trần  = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
+  Giá sàn  = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

 • Đối với cổ phiếu mới niên yết, cổ phiếu tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên liên tiếp:
Biên độ dao dộng giá Thị trường niêm yết
Phiên giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu mới niêm yết so với giá tham chiếu. ± 30%
Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên liên tiếp thì khi giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN ± 30%
Giao dịch trái phiếu: không quy định biên độ
 1. Giá tham chiếu

–     Giá tham chiếu được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.

 • Việc xác định giá của CP mới niêm yết trong ngày GD đầu tiên được quy định như sau:

+ Giá tham chiếu được áp dụng đối với Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ ETF mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất;

+ Trường hợp trong ba (03) ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá đóng cửa được sử dụng là giá tham chiếu trong ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải xác định lại giá tham chiếu.

 • Trường hợp Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ ETF bị tạm ngừng giao dịch trên hai lăm (25) ngày giao dịch, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
 • Trường hợp giao dịch Cổ phiếu/chứng chỉ quỹ ETF không được hưởng cổ tức và các quyền kèm theo, giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo, ngoại trừ các trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi;

+ Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với giá trị số tiền lớn hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền;

+ Doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu với giá phát hành cao hơn giá đóng cửa của cổ phiếu trong ngày giao dịch liền trước ngày không hưởng quyền sau khi đã điều chỉnh theo các quyền khác (nếu có);

+ Doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

 • Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu
 • Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCKHN có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 1. Sửa, hủy lệnh giao dịch
 • Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.
 • Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:

+ Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng;

+ Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/hoặc sửa giá.

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC): không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang).
 • Trong phiên giao dịch sau giờ: Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 1. Các quy định hạn chế giao dịch

Quý khách được phép: thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch, khi đáp ứng điều kiện sau:

Chỉ được mua (hoặc bán) một loại chứng khoán nếu lệnh bán (hoặc lệnh mua) của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện và lệnh giao dịch phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
  • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)