Giao dịch ký quỹ

Dịch vụ giao dịch ký quỹ
là dịch vụ GTJA (Vietnam) hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức 
vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCK và của GTJA (Vietnam).

Cung cấp một công cụ tài chính - cho vay ký quỹ, thuận tiện cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay của GTJA (Vietnam) để mua các chứng khoán niêm yết.

Khách hàng mở tài khoản (hoặc được ủy quyền) giao dịch chứng khoán tại GTJA (Vietnam).

Khách hàng cần ký “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ chứng khoán” với GTJA (Vietnam). Sau đó có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán dùng vốn vay ký quỹ của GTJA (Vietnam) qua Internet, quầy giao dịch hoặc qua điện thoại.

Tối đa là 90 ngày kể từ ngày khách hàng mua chứng khoán. Trên cơ sở đề nghị gia hạn của khách hàng, GTJA (Vietnam) có thể phê duyệt gia hạn thêm kỳ hạn là 90 ngày tiếp theo.

Số tiền gốc và lãi vay ký quỹ (tính trên số ngày thực tế sử dụng vốn vay ký quỹ) sẽ được hoàn trả cho GTJA (Vietnam). Ưu tiên thu lãi khoản vay trước thu gốc sau.

Lãi suất hấp dẫn thay đổi theo từng thời điểm. Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

Quý Khách hàng xem chi tiết tạiBiểu phí giao dịch Dịch vụ tài chính hoặc liên hệ với các chuyên viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

  1. Tỷ lệ cho vay ký quỹ tối đa: 50%

  2. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu: 50%

  3. Tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu: CMR ≥ 40%

  4. Tỷ lệ xử lý: CMR ≤ 35%

  5. Thời gian Khách hàng bổ sung ký quỹ lên tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu là: 01 (một) ngày làm việc đối với trường hợp 35% < Tỷ lệ ký quỹ thực tế < 40%.

  6. Thông báo món vay đến hạn: Trước ngày đáo hạn bảy (07) ngày

  7. Thời gian xử lý với món vay quá hạn: ngày làm việc ngay sau ngày đáo hạn

 

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)