Công bố thông tin
Tên báo cáo Ngày công bố
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu IVS của người liên quan của người nội bộ 15/07/2024
GTJA: CBTT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 01/07/2024
GTJA: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 24/06/2024
Tóm tắt sổ cổ đông CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tại ngày 29/05/2024 11/06/2024
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ – Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International 04/06/2024
GTJA(VIETNAM) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 03/06/2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 02/05/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 24/04/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 24/04/2024
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 24/04/2024
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu IVS của ông PAN ZHIRONG 26/03/2024
GTJA: Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 12/03/2024
1 2 3 27
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1264.78   -9.66   (-0.76%)
  • HNX: 240.52   -1.97   (-0.81%)