Ban điều hành GTJA (Vietnam)
Ông Huang Bo
Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Tài chính

Ông Hoàng Anh
Giám đốc điều hành

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Bùi Quang Kỷ
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh HCM

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1281.73   14.05   (1.11%)
  • HNX: 245.58   2.75   (1.13%)