Ban điều hành GTJA (Vietnam)
Ông Hoàng Anh
Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Bùi Quang Kỷ
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh HCM

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

  • Chỉ số chứng khoán