Ban điều hành GTJA (Vietnam)
Ông Hoàng Anh
Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông Bùi Quang Kỷ
Phó Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh HCM

Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1126.43   10.46   (0.94%)
  • HNX: 233.63   2.29   (0.99%)