Hội đồng quản trị
Ông Wang Jun Hong
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Yim Fung (Diêm Phong)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Ông Huang Bo (Hoàng Bác)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Wei Xi (Ngụy Hy)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Nguyễn Thanh Kỳ
Thành viên HĐQT độc lập

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1275.28   0.59   (0.05%)
  • HNX: 302.59   -0.43   (-0.14%)