Hội đồng quản trị
Ông Wang Jun Hong
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Yim Fung (Diêm Phong)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Ông Huang Bo (Hoàng Bác)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Wei Xi (Ngụy Hy)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Nguyễn Thanh Kỳ
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1285.45   16.88   (1.33%)
  • HNX: 311.17   -2.12   (-0.68%)