Hội đồng quản trị
Ông Wang Jun Hong
Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Yim Fung (Diêm Phong)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Ông Huang Bo (Hoàng Bác)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Wei Xi (Ngụy Hy)
Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Ông Nguyễn Thanh Kỳ
Thành viên HĐQT độc lập

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1126.43   10.46   (0.94%)
  • HNX: 233.63   2.29   (0.99%)