Công bố thông tin
Tên báo cáo Ngày công bố
GTJA (Vietnam): Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của công ty chứng khoán 03/02/2023
Thông báo về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023. 18/01/2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 18/01/2023
CBTT Quyết định 26/QĐ-UBCK về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh 16/01/2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 09/01/2023
CBTT Quyết định số 147QĐ-SGDVN 09/12/2022
GTJA (Vietnam): CBTT Quyết định 47743 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 10/10/2022
GTJA: Công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 30/09/2022
CBTT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 09/09/2022
GTJA: Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 09/09/2022
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển địa điểm chi nhánh Hồ Chí Minh 16/08/2022
GTJA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 16/08/2022
1 2 3 4 5 25
  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1193.05   -19.69   (-1.62%)
  • HNX: 243.15   -8.72   (-3.46%)