Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

04/08/2022

Chia sẻ:

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) thông báo thay đổi nhân sự: Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.

  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. Biên bản họp của BKS
Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán
    • VNINDEX: 1080.01   43.73   (4.22%)
    • HNX: 215.96   4.95   (2.35%)