Công bố thông tin

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

15/02/2023

Chia sẻ:

GTJA (Vietnam) thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

  1. CV CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023;
  2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023;
  3. Tờ trình Ban Kiểm soát;
  4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng!

Liên hệ với chúng tôi

    • Chỉ số chứng khoán