Công bố thông tin

Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

08/04/2022

Chia sẻ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
——-

Số: 11/2022/CBTT.GTJAVN

 Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

      Kính gửi:       

    • Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
    • Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HDQT-GTJAVN ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:

– Bà: Hồ Cẩm Vân

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

– Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn:

https://gtjai.com.vn/cate_disclosure/cong-bo-thong-tin/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT


(đã ký và đóng dấu)

 

Tổng Giám đốc

Hoàng Anh

 

Tài liệu đính kèm:

 1. Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).
 2. Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).
Liên hệ với chúng tôi

  • Chỉ số chứng khoán
  • VNINDEX: 1202.82   17.34   (1.46%)
  • HNX: 280.42   4.5   (1.63%)